Så att du kan känna dig säker

Gasol är en mycket tillförlitlig och trygg energikälla då du följer säkerhetsföreskrifterna. Risker uppstår främst i fall där utrustningen installerats fel, dess underhåll försummats eller om icke-godkända tillbehör använts.

Omfattande system för säkerhet och kvalitetsstyrning

AGAs gasolflaskor fylls vid moderna fyllningsanläggningar, där verksamheten regleras av säkerhets- och kvalitetssystem.

Grundlig kontroll

I samband med påfyllningen läcktestas och kontrollvägs gasolflaskan och ventilen förses med tätpropp. Flaskor som är för slitna tas helt ur bruk och illa tilltygade ventiler byts ut.

Etikett

AGAs gasolflaskor förses med en etikett, som visar att flaskan i fråga är fylld av AGA.

Säkerhetsventil

Alla AGAs gasolflaskor har en säkerhetsventil, vars uppgift är att jämna ut trycket inne i flaskan. Om flaskans temperatur stiger för högt, öppnas säkerhetsventilen och förhindrar att flaskan exploderar.

Luktämne

För att upptäcka ett eventuellt gasläckage i tid har ett luktämne tillsatts i AGAs gasol.

Säkerhetstips till husvagnsägaren

Förvara gasolflaskan alltid upprätt

Fäst flaskan i förvaringsutrymmet så, att den inte i någon händelse kan välta. I husvagnar och husbilar är det tillåtet att förvara max 25 kg gasol.

Kom ihåg det årliga underhållet

Utför det årliga underhållet på våren, då husvagnen eller husbilen tas i bruk.

Installera gasvarnare

Sörj för god ventilation

Försäkra dig om att ventilationen i husvagnen och i gasolflaskornas förvaringsutrymmen är tillräcklig. Förvaringsutrymmets lucka får inte vara låst då du vistas i husvagnen.

Tryckregulatorns driftstryck 30 mbar

I bostadsutrymmen måste gasnätets driftstryck vara 30 mbar, och gasolapparater med annat tryck får inte anslutas. Gör inga egna installationer, de kan vara farliga!

Säkerhetstips för båtfolk

Förvara gasolflaskan i upprätt ställning

Försäkra dig om att gasolflaskorna inte välter eller kan röra sig.

Ventilera mera

Placera gasolflaskorna avskilt från kajutan, i ett utrymme med ventilation direkt ut i det fria.

Installera en gasvarnare i båten

Utför årligt underhåll

Kontrollera apparaternas och slangarnas täthet minst en gång per år.

Rengör brännaren

Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. En gul låga och tändningsproblem tyder på att brännaren måste rengöras/lämnas till service för justering eller rengöring.

Använd endast gasolutrustning med tändsäkring

Tändsäkringen bryter gasolflödet om lågan slocknar, och förhindrar att gasol läcker ut.

Sörj för god ventilation

Värmare och kylskåp måste vara kopplade till ett slutet system, där förbränningsluften tas utifrån och avgaserna leds ut.

Säkerhetstips för grillare

Kontrollera utrustningen för läckor

Läckor är den vanligaste orsaken för olyckor. Använd dig av tvålvatten eller AGAs läckspray för att försäkra dig om att utrustningen är tät och slangarna och kopplingarna inte läcker.

Stäng ventilen

Förebygg gasläckage genom att alltid stänga ventilen då du inte använder gasolutrustningen.

Förvara flaskan upprätt

Gasolflaskan har en säkerhetsventil som förhindrar flaskan från att rämna ifall brand bryter ut. För att ventilen ska fungera korrekt, måste flaskan hållas upprätt både vid hantering och förvaring.

Försäkra dig om rätt tryck

Använd dig av en tryckregulator för att försäkra dig att gasolutrustningen har rätt tryck. I privathushåll ska tryckregulatorn vara en 30 mbar lågtrycksregulator.

Sörj för god ventilation

Vid förbränningen av 1 kg gasol går det sammanlagt åt 12 m³ luft.

Placera inte gasolflaskan under grillen

Om gasolflaskan utsätts för hög värme, kan säkerhetsventilen öppnas och gasen läcka ut. Därför ska du inte placera flaskan under grillen eller i utrymmen där temperaturen kan stiga till över 65°C; som på en glasad balkong eller i en bil i direkt solsken.

Gör inga egna installationer

Gasol är ett bränsle. Förebygg risker och låt proffs utföra installationerna.

Säkerhetstips till hemmakockar

Förvara gasflaskan alltid i upprätt ställning, utom räckhåll för barn

Gasolbehållaren måste förvaras på minst 1 meters avstånd från ugnen, vedspisen eller kaminen och minst 20 cm från spis, värme-element och andra uppvärmbara ytor.

Sörj för god ventilation

Förvara gasolflaskan till exempel i köksskåp med ventilationsöppningar i övre och nedre delen. Flaskan får ej förvaras i sovrum.

Utsätt inte flaskan för hög värme

Förvara gasolflaskan i ett utrymme där den inte utsätts för värme. Vid ca 65 C så finns risken att säkerhetsventilen på flaskan öppnar och släpper ut gasol. Därför skall gasolflaskan inte förvaras nära heta ytor eller i glasade utrymmen som tex inglasade balkonger / parkerade bilar.

Förvara i låst skåp

Flaskor som placeras utomhus måste förvaras i ett låst skåp.

Gör inga egna installationer

Fasta installationer får endast utföras av en godkänd installatör.

Gasolslangen är orangefärgad

Använd endast slangar som är avsedda för gasolbruk och som tål till och med –30 °C kyla. Färgen på gasolslangen för hem- och fritidsbruk är orange. Byt ut slangarna vart tredje år.

Använd aluminium eller teflon

Ugnsformarna som används i en gasolspis måste vara av aluminium eller teflon. Använd aluminiumfolie istället för bakplåtspapper och försäkra dig om att ugnsformen inte rör ugnens inre väggar.

Bli gasklar med 5 enkla steg

Montering av regulatorn

Ta bort täckplasten från ventilen.

Montera slangen till tryckregulatorn.

Montera regulatorn på gasolflaskan. Tänk på att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Du skruvar fast anslutningen moturs. (Gäller ej AGAs blå campingflaskor)

Öppna flaskventilen och du kan tända din grill. Det räcker att öppna flaskventilen ett 1/2 varv.