Vanliga frågor

Gasolautomat

Jag har fått fel produkt från en gasolautomat. Vad ska jag göra?

Vi kan byta ut flaskan, men behöver dokumentationen som anger när och var den köpts. Kontakta vår kundtjänst via e-post.

Gasolautomaten fungerar inte

Vi övervakar gasolautomaterna kontinuerligt via Internet. Vi får automatiska meddelanden från maskinen och vidtar då nödvändiga åtgärder. Det kan finnas olika orsaker till att maskinen inte fungerar.

Kortbetalningen i gasolautomaten går inte igenom.

Det kan bero på olika orsaker.

Brist på internetanslutning – vi övervakar maskinerna via Internet och vidtar åtgärder om problemet kvarstår. Kontakta oss via telefonnumret som står på maskinen så åtgärdar vi problemet.

Vilken typ av kort använder du? Visa och MasterCard kan användas i våra maskiner.

Fel på betalterminalen. Testa med ett kontaktlöst kort i gasolautomaten. Vi har vid några tillfällen haft problem med kortläsaren på vissa maskiner, som då måste rengöras för att kunna läsa av kortet.

Jag behöver ett kvitto.

Ring eller mejla oss dina kontaktuppgifter, inköpsplats och -datum, samt de 5 sista siffrorna på det kort du använde vid köpet, så skickar vi ett inköpskvitto via e-post.

Var kan jag köpa flaskor som inte säljs i gasolautomater?

Du hittar alla gasolåterförsäljare under ”Återförsäljare” på my.aga.com

Jag kan inte fortsätta köpet i gasolautomaten.

Vad visas på displayen? Oftast visas en förklaring till problemet.

Är gasolautomatens lucka ordentligt stängd? Det går inte att fortsätta så länge luckan inte är helt stängd. Luckan måste stängas helt, helst genom att trycka till den lite.

Vilken typ av gasflaska försöker du byta? Gasolautomaterna tar inte emot alla typer av gasolflaskor. Om flaskan inte godkänns/identifieras, öppnas inte luckan så att du kan ta ut flaskan. Tryck på prislistan på displayen för att se alla godkända flaskor.

Vilka flaskor kan jag köpa/byta ut?

Du hittar den här informationen på displayen genom att trycka på ”Price list – Buy or Exchange” (prislista – köp eller byt ut).

Varför måste jag sätta i mitt bank-/kreditkort i början vid köp från en gasolautomat?

Kortet måste sätts in först av säkerhetsskäl, och maskinens lucka kan inte öppnas förrän identifieringen är klar.

Kortet debiteras dock inte förrän köpet genomförts.

Gasolanvändning

Hur hanterar jag gasolflaskor?

 • Säkerställ att enheten har en regulator av lämplig typ (kontrollera detta i handboken för enheten) och att gasolflaskan är av lämplig typ.
 • Kontrollera regelbundet enheterna och utrustningen, och håll dem rena. 
 • Stäng ventilen på gasolflaskan när gasförbrukningsenheterna inte används.
 • Endast certifierade gasinstallationsverkstäder får utföra fasta gasolinstallationer. Utför inga reparationer eller installationer själv.
 • Använd och transportera alltid gasolflaskor i upprätt läge. Se till att gasflaskor i mobila installationer inte kan falla omkull.
 • Slangarna måste vara anpassade för gasolanvändning och kunna motstå temperaturer ner till – 30 oC.  Gasolslangar har orange färg.

Det luktar gas, vad ska jag göra?

Gasol är naturligt luktfri, men ett luktämne tillsätts av säkerhetsskäl för att varna användare för eventuella läckor.

Om du känner gaslukt:

 • Stäng reglaget på gasolflaskan direkt.
 • Ta bort regulatorn.
 • Rök inte eller använd öppen eld, och sluta använda eventuella eldrivna enheter i närheten.
 • Vädra utrymmet ordentligt. Öppna dörrar och fönster om du är inomhus. Du kan behöva flytta flaskan utomhus.
 • Kontrollera flaskan och alla kopplingar och skarvar efter vädring genom att använda AGA:s läckagetestare eller tvålvatten.
 • Ta reda på orsaken till gasläckan och vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. att dra åt anslutningar eller byta ut slangen eller regulatorn.

Varför är god ventilation viktigt vid användning av gasol?

Vid förbränning av 2 kg gasol förbrukas 24 m3 syre, vilket är anledningen till att det krävs god tillgång till frisk luft. Det är därför viktigt med god ventilation vid användning av gasol inomhus.

Hur vet jag hur mycket gas som finns kvar i en gasolflaska?

Väg flaskan för att få reda på hur mycket gas som finns kvar. Flaskan är märkt med dess egenvikt, eller taravikt, som dras av från den sammanlagda vikten. Skillnaden är mängden gas som finns kvar i flaskan.
En kompositflaska är genomskinlig, så du kan lätt se hur mycket gas som finns kvar.

Hur vet jag om min gasolutrustning är säker att använda?

Kontrollera alla gasförbrukningsenheter och -utrustningar varje år. För att det ska gå att upptäcka ett gasläckage i tid tillsätts ett luktämne till gasolen.

 • Spreja alla slangar, kopplingar och skarvar med AGA läcksprej, eller applicera tvålvatten.
 • Om en koppling eller skarv läcker, syns bubblor i tvålvattnet. Stäng gasflaskans ventil direkt.
 • Du kan kontrollera gasslangen genom att böja den i en skarp vinkel. Byt ut slangen om det finns tunna frakturlinjer i böjen.
 • Om tryckregulatorn läcker måste flaskan avluftas på en öppen plats utomhus där det inte finns någon öppen eld, andra värmekällor eller avlopp i närheten.
 • Underhåll och reparation av fast installerade gassystem får endast utföras av certifierade gasinstallationsverkstäder.

Kan jag använda flaskan trots att testdatumet har överskridits?

Du kan fortsätta använda flaskan, men det är en bra idé att byta ut den inom ett år.

Hur ofta ska jag byta ut gasolslangen och regulatorn?

All gasolutrustning har begränsad livslängd. Kom ihåg att kontrollera utrustningen regelbundet för att garantera säker användning av gasolen och undvika läckor.

Slangens livslängd beror på i vilken miljö den används. Om den utsätts för solljus och stora temperaturförändringar, måste den bytas ut oftare än om den är skyddad från sol, vind och temperaturförändringar. Använd alltid godkända slangar för gasol. Dessa har organge färg. En standardslang måste vara tillverkad och märkt i enlighet med ISO 3821: 2010.

En regulator måste garantera stabilt och korrekt gastryck till gasutrustningen, och måste därför hanteras varsamt och inte förvaras oskyddad utomhus. Förvara regulatorn torrt och undvik jord/smuts.

Hur ansluter jag tryckregulatorn till en gasolflaska?

Om gasflaskan har en snabbkopplingsventil:

 • Ta bort ventilskyddet i plast.
 • Säkerställ att tryckregulatorns reglage är i stängt läge.
 • Anslut tryckregulatorn på snabbkopplingsventilen genom att lyfta kragen och placera regulatorn på flaskventilen.
 • Tryck ner kragen tills det hörs ett dämpat klickljud.
 • Regulatorn kan anslutas till en flaska med skruvventil genom att vrida fästskruven moturs.
 • Ställ tryckregulatorns reglage i öppet läge. Nu kan gasenheten användas.

Om gasflaskan har en skruvventil:

 • Ta bort plastskyddet från ventilen.
 • Anslut slangen till tryckregulatorn.
 • Sätt fast regulatorn på gasolflaskan. Observera att anslutningsventilen på gasolflaskan är vänstergängad. Den ska därför skruvas dit moturs. (Gäller inte AGA:s blå campingflaskor)
 • Öppna flaskventilen. Nu kan grillen tändas. Det räcker att öppna flaskventilen ett halvt varv.

Vilken typ av gasolregulator ska jag använda?

Det finns två typer av ventiler på gasolflaskor i Norden (utom Sverige) och de baltiska länderna: snabbkopplingsventil (vanligast hos konsumenter) och skruvventil (industriell användning). De här ventilerna kräver olika typer av regulatorer. Regulatorn minskar trycket i flaskan och tillhandahåller rätt gastryck till gasenheterna.

Alla gasförbrukande enheter som används inomhus i privata hushåll måste ha en lågtrycksregulator på 30 mbar. Det här gäller ugnar, värmare, grillar, terrassvärmare, o.s.v.

Av säkerhetsskäl har regulatorn en inbyggd slangbrottsventil. I händelse av slangbrott stänger regulatorn av gastillförseln.

Vissa gasförbrukningsenheter kräver högre tryck, eftersom speciella regulatorer som tillhandahåller från 0,5-4 bar används. Det här gäller industriella installationer, gasdrivna verktyg, högtrycksbrännare, byggtorkar, o.s.v.

Kontrollera därför alltid utrustningen som du ska använda, och se till att du har rätt typ av regulator.

Gasolfakta

Hur mycket gasol motsvarar 1 kW?

Ett kilo gasol innehåller en energimängd motsvarande 12,8 kWh. 1 kW är 78,125 g gasol per timme.

Hur många liter motsvarar 1 kg gasol?

1 kg gasol motsvarar 1,972 liter flytande gasol.

Vad händer på en gasolfyllningsanläggning?

AGA gasolflaskor fylls på Lindes moderna påfyllningsanläggningar, där verksamheten regleras av omfattande säkerhets- och kvalitetshanteringssystem. Alla gasflaskor och ventiler genomgår grundliga kontroller i samband med påfyllning.

Eftersom flaskorna är standardprodukter fylls de inte nödvändigtvis på av ursprungsleverantören. Linde fyller alla gasflaskor på våra lokala påfyllningsanläggningar i de nordiska länderna. Påfyllningsanläggningarna efterlever alla tillämpliga regelverk för att säkerställa att alla flaskor är i ett säkert och gott skick. Flaskorna kontrolleras och underhålls regelbundet i enlighet med tillämplig lagstiftning och standarder. Det här inkluderar t.ex. byte av ventiler såväl som hydraulisk trycktestning. Slitna stålflaskor sandblästras och målas också. Om en flaska är för sliten för att fyllas tas den ur tjänst. Varje flaska vägs för att kontrollera att den innehåller rätt gasmängd. Flaskorna testas också avseende läckage.

AGA gasolflaskor som fylls av Linde känns lätt igen på att de förvaras i skåp med AGA-loggan som är märkta med varningsskyltar. I Norden har alla fyllda AGA gasolflaskor ett AGA-märkt plastskydd runt ventilen.

LPG eller gasol – vad är skillnaden?

LPG, eller flytande petroleumgas, är det gemensamma varumärket för gasol och butan. LPG är ett kolväte som tillverkas genom raffinering av råolja. Gasol är ett kolväte som tillverkas av råolja genom raffinering.

AGA gasol, som fylls på Lindes egna påfyllningsanläggningar i Norden och de baltiska länderna, består alltid av 95 % gasol (C3H8) av hög kvalitet. I flaskan förekommer gasolen trycksatt i vätskeform.

Trycket i en gasolflaska beror på omgivningstemperaturen, men är normalt mellan 7 och 9 bar. Fyllnadsgraden i en gasolflaska är 80 % av flaskans kapacitet. Längst upp i flaskan lämnas en ”gasbuffert”, för att gasen ska kunna expandera om temperaturen ökar.

Gasolens egenskaper

 • Gasol är en brännbar, färglös gas.
 • Gasol är 1,5 gånger tyngre än luft.
 • Gasol är inte giftig, men verkar kvävande i högre koncentrationer.
 • Gasol är naturligt luktfri, men ett luktämne tillsätts av säkerhetsskäl för att varna användare för eventuella läckor.
 • Gasol genererar inte sot vid förbränning så länge det finns tillräckligt med förbränningsluft (säkerställ god ventilation!).
 • Ett kilo gasol innehåller en energimängd motsvarande 12,8 kWh. Det här innebär att en 11 kg gasolflaska genererar energi motsvarande mer än 140 kWh.

Kom ihåg att kontrollera att flaskan är fylld med gasol och inte butan om du använder gasol vid kallt väder, eftersom butan har lägre förångningskapacitet. AGA gasolflaskor är alltid fyllda med 95 % gasol av hög kvalitet.

Förvaring av gasol

Varför måste gasolflaskor förvaras upprätt?

Flaskventilen har en säkerhetsventil som släpper ut övertryck om trycket i flaskan blir för högt. Säkerhetsventilen fungerar eventuellt inte ordentligt om vätskenivån i flaskan är högre än säkerhetsventilen. 

Kan gasolflaskor förvaras utomhus under vintern?

Ja. Gasol fryser vid -187 oC, vilket innebär att den aldrig fryser i flaskan.

Hur många gasolflaskor får jag förvara hemma?

Hur mycket gas som får förvaras hemma bestäms av lokala regler och förordningar.

Gasol är en brandfarlig gas, därför finns det regler för hur mycket gas som får förvaras hemma. Det finns alltid en brandrisk, därför är det viktigt att gasolen inte förvaras i källaren eller på vinden. Kom ihåg att gasflaskor måste förvaras upprätt och skyddas mot stötar, fall och stark värme. Se till att ventilationen är tillräckligt god.

Kan gasolflaskor förvaras i en källare?

Nej, det är förbjudet att förvara eller använda gasol i slutna utrymmen, speciellt i källare. Gasol måste alltid förvaras och användas i väl ventilerade utrymmen.

Gasol är ca 1,6 gånger tyngre än luft. Även om det inte är en giftig gas, är den brandfarlig, och i höga koncentrationer tränger den undan syret i luften, vilket medför en kvävningsrisk.

Hur förvarar jag gasolflaskor?

 • Fråga de lokala myndigheterna hur mycket gasol som får förvaras i en lägenhet, ett hus eller ett garage.
 • Eftersom tryckregulatorn, ventilen och utrustningen är justerade för gasinnehåll, är det viktigt att flaskan alltid står upprätt.
 • Gasolflaskor får inte förvaras på vinden, i källaren eller i andra utrymmen under jord, i tvättrummet eller i bastun.
 • Utrymmen där gasolflaskor förvaras måste vara väl ventilerade.
 • I husvagnar, båtar och liknande fordon får gasol inte förvaras i utrymmen där människor sover.
 • I båtar måste gasolflaskor placeras på däck i ett ventilerat utrymme eller inne i båten i ett separat utrymme med ventilation till båtens utsida.
 • Gasolflaskor kan t.ex. förvaras i ett köksskåp med ventilationsöppningar längst upp och längst ned.
 • Förvara flaskorna där det inte finns risk för att de värms upp eller skadas mekaniskt. Flaskans yttemperatur får inte överstiga 40 °C.
 • Alla flaskor måste förvaras minst 1 meter från ugnar, kaminer, öppna spisar och liknande. Flaskorna måste även placeras minst 0,2 meter från ytor som blir varma, som ugnar och element.
 • Flaskor får inte förvaras under en het grill, utan ska stå bredvid grillen.
 • När en flaska ska vara frånkopplad från en förbrukningsenhet under en längre tid, ska tryckregulatorn kopplas bort och locket sättas tillbaka.

Kan jag förvara gasol under handfatet?

Gasolflaskor ska främst förvaras utomhus, men kan även förvaras inomhus i väl ventilerade utrymmen.

Kom ihåg att kontrollera gasolutrustningen regelbundet för att undvika eventuella läckage.

Prissättning av gasol

Varför är gasol dyrare i en kompositflaska än i en stålflaska?

Inköpspriset för en kompositflaska är många gånger högre än för en stål- eller aluminiumflaska. Det är också dyrare att fylla och underhålla en kompositflaska. De högre inköps- och underhållskostnaderna sprids ut mellan priset på flaskan och gasen.

En kompositflaska har dock många fördelar jämfört med en stålflaska. Den låga vikten gör den mycket lättare att hantera, och flaskans genomskinlighet förhindrar oväntade gasstopp.

Vad kostar depositionen för en gasolflaska?

Det finns inget depositionssystem för gasolflaskor. Kontrollera priset på gasolflaskan hos din återförsäljare.

Transportering av gasol

Hur transporterar jag gasflaskor?

 • Stäng av gastillförseln och sätt dit ventillocket.
 • Ventillocket ska sitta på plats under hela transporten.
 • Transportera alltid alla gasflaskor upprätt.
 • Säkerställ att flaskorna inte kan röra sig eller falla omkull.

Kan jag transportera en gasolflaska i bilen?

Ja, du kan transportera en gasolflaska i bilen, förutsatt att den står upprätt och sitter fast ordentligt, t.ex. med en fästrem.

Klimatkompenserad koldioxid

Hur kan ni garantera att er koldioxid är klimatpositiv?

Vi kan garantera att vår koldioxid är klimatpositiv på följande sätt:

 • vi efterlever världens enda oberoende standard avseende klimatneutralitet – ISO 14021 – och arbetar tillsammans med en oberoende, erfaren rådgivare, U&We, för att utföra och rapportera om vår analys av produktens miljöavtryck.
 • vi har anlitat KPMG för att utföra en oberoende studie i syfte att verifiera vår datainsamling och våra beräkningar.
 • tillsammans med konsultföretaget Zeromission har vi identifierat lämpliga produkter i syfte att kompensera för de utsläpp produkterna orsakar, och har valt att investera i Taking Root, som är ett certifierat trädplanteringsprojekt baserat i Nicaragua, via PlantVivo. Genom att kompensera för 110 % av produktens utsläpp säkerställer vi att den är klimatpositiv.

Vad innebär grön koldioxid?

AGA:s koncept med grön koldioxid består av tre huvudkomponenter:

 1. Vi identifierar vårt sammanlagda miljöavtryck
  Vi har anlitat både interna och externa experter (U&We) för att kunna identifiera alla utsläpp kopplade till produktens livscykel, baserat på den internationella standarden ISO-14021, som omfattar råmaterial, tillverkning, distribution och förbrukning. Standarden inkluderar även utsläpp kopplade till relaterade aktiviteter, som säljpersonalens resor och hanteringen av förpackningsmaterial. Det här har gjort det möjligt för oss att identifiera produkternas sammanlagda koldioxidavtryck (koldioxidekvivalenter). Processen och datainsamlingen har dessutom verifierats av en extern, oberoende tredje part (KPMG).

Vi strävar efter att minska våra utsläpp
Baserat på våra analyser har vi identifierat ett antal förbättringsområden för att minska våra utsläpp. Processen med att identifiera nya, smartare lösningar och åtgärder för att ytterligare minska vårt miljöpåverkan är prioriterat och pågår kontinuerligt.

Vi klimatkompenserar minst 110 % av våra utsläpp
Vi kompenserar för våra utsläpp genom att plantera träd som binder koldioxid från atmosfären medan de växer. För att ytterligare minska vår klimatpåverkan har vi valt att kompensera för ytterligare 10 % utöver vår miljöpåverkan. Det här innebär att produkten är klimatpositiv.

Varför bestämde ni er för att plantera träd i Nicaragua?

Det finns två huvudskäl till att vi valde det här projektet:

 • För det första är det viktigt att investera i trädplanteringsprojekt som annars inte hade kunnat genomföras (i de nordiska länderna är det t.ex. krav på återplantering efter avverkning, men så är inte fallet i många länder).
 • För det andra växer träd som planteras vid ekvatorn snabbare, och eftersom den största mängden koldioxid tas upp under trädets tillväxtfas, får trädplantering här snabbare en positiv effekt på klimatet.

Förutom den positiva effekten på klimatet, såg vi även en möjlighet att projektet kunde ha en positiv påverkan på lokalsamhället.

Vad innebär 110 % klimatkompensation genom trädplantering?

Träd binder och lagrar koldioxid naturligt genom fotosyntes. Det här innebär att utsläppen som är kopplade till vår produkt i form av koldioxid (d.v.s. koldioxidekvivalenter) tas upp från luften och binds när träden i projektet Taking Root i Nicaragua växer. Fotosyntesen binder koldioxid i luften och renar den.

Varför valde ni projektet ”Taking Root” (slå rot)?

Tillsammans med konsultbolaget Zeromission har vi identifierat lämpliga projekt som syftar till att kompensera för koldioxidutsläpp kopplade till produkten. Vi beslutade sedan att investera i Taking Root (slår rot), som är ett certifierat trädplanteringsprojekt i Nicaragua, via PlantVivo. Förutom att kompensera var det viktigt för oss att identifiera ett tillförlitligt, effektivt projekt som skapar verkliga värden och har en positiv klimatpåverkan.

Projektet Taking Root i Nicaragua garanterar att träden planteras på ett uthålligt sätt. Förutom att det har en direkt positiv inverkan på klimatet, säkerställs den biologiska mångfalden för olika arter och odlingsmetoder. Träden binder också vatten, vilket förhindrar jordskred och ger skydd åt både djur och vegetation.

Förutom att hjälpa miljön, hjälper projektet även lokalsamhället. Lokala bönder erbjuds regelbunden betalning för att plantera och sköta träden. Lite fler än 600 småjordbrukare deltar för närvarande i projektet.

Varför fokuserar ni på grön koldioxid?

Fler och fler blir medvetna om problemet med vår användning av plastprodukter, hur plasten bland annat förorenar haven och påverkar djur- och växtlivet negativt. Det är också välkänt att människor köper betydligt färre plastflaskor när de kolsyrar vatten hemma, vilket minskar transporterna och medför besparingar.

Vi ville gå ett steg längre och få en fördel gentemot våra konkurrenter genom att erbjuda kunderna klimatpositiv koldioxid.

Vårt fokus på projektet Taking Root innebär att vi kompenserar för mer än vi släpper ut genom att plantera träd. Genom att kompensera för 110 % av våra utsläpp genom att plantera träd som binder koldioxid från atmosfären medan de växer, bidrar vi till en positiv klimatpåverkan. Det här innebär att produkten kan klassas som klimatpositiv.

Användning av kolsyremaskiner

Hur rengör jag en kolsyremaskin och vattenflaskorna?

 • Rengör maskinen genom att torka av den med en fuktig duk. Ett svagt rengöringsmedel kan också användas.
 • Rengör flaskan i varmt vatten med svagt rengöringsmedel och skölj väl. Förvara tomma flaskor med locket av.
 • Diska aldrig en vattenflaska i en diskmaskin. Vattenflaskorna motstår endast en vattentemperatur på högst 40 °C.
 • Använd aldrig lösningsmedel eller kraftiga rengöringsmedel.

Problem med att kolsyra vatten?

Här är några av de vanligaste problemen som kunder kan uppleva med kolsyremaskiner.

 • Mängden gas i vattnet sjunker gradvis.
  Gasflaskan är tom, så du måste byta ut den, eller flaskan är för kall så du måste vänta tills den värms upp. Gasflaskan får endast användas i rumstemperatur. Efter transport och frekvent användning kan flaskan bli kall och fungera mindre effektivt. Undvik att röra flaskan om den är täckt av is.
 • Spillbrickan fylls snabbt med vatten.
  Det är för mycket vatten i flaskan, kom ihåg att inte fylla flaskan över markeringen för maxvolym.
 • Gasmängden i vattnet är lågt, men gasförbrukningen är hög.
  Flaskhållarens bricka saknas eller läcker. Byt ut brickan. Du kan beställa nya brickor från kundtjänstavdelningen.

Vad ska jag tänka på när jag kolsyrar vatten?

Kom ihåg att alltid hantera koldioxidflaskor försiktigt och följa anvisningarna på flaskorna:

 • Hantera flaskan försiktigt
 • Skydda flaskan mot onormal uppvärmning
 • Förvara och transportera flaskan med plastpluggen ditsatt
 • Flytta flaskan till en säker plats i händelse av brand
 • Barn ska inte hantera koldioxidflaskor.

Alla AGA:s koldioxidflaskor som fylls av Linde, uppfyller alla regelverk och krav avseende tryckkärl. På varje flaska finns en säkerhetsventil (rupturskiva) som brister i händelse av brand, så att koldioxiden kan avluftas.

Koldioxid är inte en giftig gas, men ska hanteras med försiktighet eftersom den tränger undan syret i luften. Låga koncentrationer kan orsaka cirkulationsproblem, medan höga koncentrationer kan resultera i medvetslöshet.

Fakta om kolsyrepatroner/koldioxid

Vad är koldioxid?

Koldioxid har stor biologisk betydelse och spelar en stor roll för jordens klimat.

Koldioxid bildas i kroppen och frigörs när vi andas. I naturen omvandlar växterna koldioxid till vatten och socker med hjälp av fotosyntes. Koldioxid som inte kan lagras omvandlas igen, ofta till cellulosa, stärkelse och fett.

Under normala förhållanden råder en ungefärlig balans mellan den koldioxid som frigörs genom andning och förbränning, och den som binds genom fotosyntes. När fossila bränslen förbränns rubbas balansen och växthusgaser bildas, vilka bidrar till den globala uppvärmningen och påverkar jordens ekosystem negativt.

Koldioxid är lukt- och färglös vid normal rumstemperatur. Vid låga temperaturer omvandlas gasen till fast form, sk kolsyreis eller torris. Vid normalt tryck, sublimeras torris till gasform. Koldioxid löses lätt i vatten, varvid en vattenlösning bildas som innehåller den svaga syran H2CO3 (kolsyra). Jäsningsmedel bildar koldioxid, som ger upphov till små gasbubblor i bakverk. Som konserveringsmedel har koldioxid E-nummer E 290.

Vad händer på en koldioxidfyllningsanläggning?

AGA:s koldioxidflaskor fylls på Lindes moderna fyllningsanläggning i Estland. Flaskorna kontrolleras noggrant och underhålls regelbundet, i enlighet med gällande regelverk och standarder. Säkerhetsventiler byts ut, flaskorna läckagetestas och slitna stålflaskor sandblästras och målas om. Dåliga flaskor tas ur drift helt. Varje flaska kontrolleras för att säkerställa korrekt gasflöde, varefter ett krympplastskydd sätts dit.

Var används koldioxid?

Koldioxid används inom många områden och har många industriella tillämpningar. Koldioxid återfinns inom många olika branscher, där det fyller många olika funktioner.

Nedan beskrivs några exempel.

Karbonisering
Koldioxid används för att skapa bubblor i läskedryck och vatten. Gasen infunderas i drycken och löses upp i vätskan under högt tryck. När flaskan med drycken öppnas frigörs trycket, vilket i sin tur frigör koldioxiden i vätskan så att bubblor bildas.

Frysa livsmedel
Koldioxid i flytande form eller gasform används inom livsmedelsindustrin för kylning och snabbfrysning, samt kylning under livsmedelstransport. I fast form kallas koldioxid kolsyreis eller torris.

Brandsläckare
Koldioxidens inerta egenskaper gör den idealisk för användning i brandsläckare. Koldioxid släcker branden genom att kyla den och tränga undan syret.

Medicin
Koldioxid används bl.a. inom artroskopisk kirurgi. Den kan även tillsättas till syre för att stimulera patientens andning.

Hantering av kolsyrepatroner/koldioxid

Vad ska jag komma ihåg vid användning av koldioxid?

Kom ihåg att alltid hantera koldioxidflaskor försiktigt och följa anvisningarna på flaskorna:

 • Hantera flaskan försiktigt
 • Skydda flaskan mot onormal uppvärming
 • Förvara och transportera flaskan med plastpluggen ditsatt
  Flytta flaskan till en säker plats i händelse av brand
 • Barn ska inte hantera koldioxidflaskor.

Alla AGA:s koldioxidflaskor som fylls av Linde, uppfyller alla regelverk och krav avseende tryckkärl. På varje flaska finns en säkerhetsventil (rupturskiva) som brister i händelse av brand, så att koldioxiden kan avluftas.

Koldioxid är inte en giftig gas men ska hanteras med försiktighet, eftersom den tränger undan syret i luften. Låga koncentrationer kan orsaka cirkulationsproblem, medan höga koncentrationer kan resultera i medvetslöshet.