GASOL MED 100 % FÖRNYBARA RÅVAROR

100 % MASSBALANSERAD GASOL FINNS PÅ

GASOL MED FÖRNYBARA RÅVAROR

Vi erbjuder gasol som, genom så kallad massbalansering, bidrar till ökad tillverkning av gasol från förnybara råvaror. Vi driver tillsammans på utvecklingen mot fossilfri gasol genom att se till att förnybara råvaror förs in i gasoltillverkningen. Växthusgasutsläppen blir 95 % lägre jämfört med helt fossilbaserad gasol.

 

Fossilfri gasol utvinns av förnybara råvaror, exempelvis fetter och vegetabiliska oljor. Det är en biprodukt från produktionen av biodiesel (HVO). Palmolja eller dess biprodukter har inte använts i framställningen. Produktionen sker i raffinaderi i Sverige som i stället för råolja använder så kallat insatsmaterial som är förnybara.

VAD INNEBÄR MASSBALANSERAD GASOL?

Gasol med 100 % förnybara råvaror säljs för närvarande enligt massbalansprincipen, vilket innebär att vi köper motsvarande mängd (s k certifikat) förnybar gasol som de av våra återförsäljare och kunder som valt denna produkt köper.

 

En oberoende tredje part övervakar både själva raffineringsprocessen och slutproduktens klimatpåverkan och återförsäljaren får ett certifikat som dokumenterar den minskade klimatpåverkan.

HÅLLBARHET HOS LINDE

Precis som många andra företag agerar vi proaktivt för att minska vår klimatpåverkan. Arbetet att minska våra transporter och energiförbrukning pågår sedan länge. De produkter vi säljer hjälper i de flesta fall våra industriella kunder att minska sin egen klimatpåverkan genom effektivare processer. Ett fåtal av våra produkter är idag till största delen fossilbaserade, framförallt gasol. Vi ser nu möjligheten att påbörja resan mot förnybar gasol och har därför beslutat att aktivt driva denna transformation gentemot våra kunder såväl som slutkonsumenter. Vi kan erbjuda gasol med lägre klimatpåverkan och på så sätt stödja en ökad tillverkning av gasol baserad på förnybara råvaror.

 

I dagsläget minskar vi klimatpåverkan från vår gasol genom en så kallad massbalans, där förnybar gasol produceras i ett svenskt raffinaderi. Den används sedan som energi i raffinaderiprocesser istället för samma mängd fossilbaserad energi. Vi köper därefter certifikat från raffinaderiet för förnybar gasol i motsvarande mängd som våra kunder som valt att köpa den fossilfria produkten från oss. Detta ger ekonomiska fördelar för producenter som använder förnybara råvaror för att tillverka gasol. Systemet är godkänt och certifierat av oberoende tredje part. Liknande system används i andra sammanhang, exempelvis vid köp av vindkraftsproducerad el.

MOT ETT FOSSILFRITT SAMHÄLLE

Massbalans är det första steget och det som finns tillgängligt nu. Inom några år kommer det finnas anläggningar som kan både producera och leverera förnybar gasol baserad på förnybara råvaror. Stegvis kommer den förnybara delen att öka, med sikte på att vi någon gång under 2020-talet helt har ställt om till förnybar gasol. Vi tror på en framtid för gasol, med en användning i samma eller ännu högre utsträckning än idag, men som är helt baserad på förnybara råvaror och en naturlig del i ett fossilfritt samhälle.