VAR KAN JAG KÖPA DEN?

AGA´s klimatpositiva koldioxid finns hos dessa återförsäljare:

 

Climate Positive CO2 Cylinder

NJUT AV KOLSYRAT VATTEN MED KLIMATPOSITIV KOLDIOXID

Nu kan du kolsyra vatten hemma med klimatpositiv koldioxid från AGA.

Vi kompenserar 110 % av våra utsläpp genom att plantera träd.

När träden växer binder de koldioxid från atmosfären. På så sätt bidrar vi till en positiv klimatpåverkan och produkten blir klimatpositiv.

 

Vill du veta mer?

TILLSAMMANS KAN VI BLI KLIMATPOSITIVA - TITTA PÅ FILMEN

VAR PLANTERAS TRÄDEN?

 

Våra träd planteras i Nicaragua via ett Plan Vivo-projekt som heter CommuniTree.

Trädplantering bidrar inte bara till en klimatpositiv påverkan, utan ger också många andra fördelar:

 

 • Den binder vatten
 • Den förhindrar jordskred och erosion
 • Den ger skugga för djur och gröda
 • Den garanterar biologisk mångfald
 • Den höjer livskvalitén för de lokala samhällena/samhället
Möt projektets jordbrukare » Läs mer om projektet "CommuniTree" »

SÅ HÄR FUNGERAR DET

 

Vår väg till klimatpositiv koldioxid består av tre huvudsteg:

 

Emission picture

1. VI MÄTER 100 % AV VÅRA PRODUKTUTSLÄPP:

Vi inkluderar alla växthusutsläpp i försörjningskedjan när vi beräknar våra koldioxidutsläpp.

Emission picture

2. VI MINSKAR VÅRA UTSLÄPP KONTINUERLIGT:

Baserat på vår analys kan vi identifiera förbättringsområden för att minska vår miljöpåverkan.

Emission picture

3. VI KOMPENSERAR MINST 110% AV VÅRA UTSLÄPP:

Vi kompenserar våra utsläpp genom att plantera träd, vilket gör koldioxiden klimatpositiv.

AGA´S KLIMATPOSITIVA KOLDIOXID— VANLIGA FRÅGOR:

VAD INNEBÄR KLIMATPOSITIV KOLDIOXID

Idén bakom AGA:s klimatpositiva koldioxid består av tre övergripande delar

 

 1. Vi identifierar vår totala miljöpåverkan

Vi har anlitat både interna och externa experter (U&We) för att identifiera alla utsläpp förknippade med vår produkts livscykel. Utsläppsanalysen är baserad på den internationella standarden, ISO-14021, som bl. a. täcker in utsläpp från råvaror, produktion, distribution och konsumtion, liksom utsläpp kopplade till relaterade aktiviteter som säljarnas resor och vår hantering av förpackningsmaterial. På så sätt har vi identifierat produktens totala koldioxidavtryck (koldioxidekvivalenter).

Dessutom har processen och datainsamlingen verifierats av en extern, oberoende tredje part (KPMG).

 

 1. Vi strävar efter att minska våra utsläpp

Baserat på våra analyser har vi identifierat ett antal förbättringsområden för att minska våra utsläpp. Processen med att identifiera nya, smartare lösningar och åtgärder för att ytterligare minska vårt miljöpåverkan är prioriterat och pågår kontinuerligt.

 

 1. Vi klimatkompenserar minst 110 % av våra utsläpp

Vi kompenserar våra utsläpp genom att plantera träd som binder koldioxid från atmosfären när de växer. För att ytterligare minska vår klimatpåverkan i atmosfären har vi valt att kompensera 10 % utöver vår miljöpåverkan. Det gör att produkten är klimatpositiv.

 

 

 

VAD INNEBÄR DET ATT VI KOMPENSERAR 110 % AV VÅRA UTSLÄPP GENOM ATT PLANTERA TRÄD?

Träd binder ochlagrarkoldioxidnaturligtgenomfotosyntesen. Genomattträdbåde binder koldioxidochsläpperifrån sig syresårenasluften. Vi ser till att 110% av vårttotalaproduktsläppomräknat till koldioxid, sk. koldioxidekvivalent, tasuppfrånatmosfärennär de planteradeträdenväxer.

 

VARFÖR VALDE NI COMMUNITREE-PROJEKTET?

I samarbete med konsultfirman Zeromission har vi identifierat lämpliga projekt för att kompensera våra produktutsläpp. Vi beslutade att investera i CommuniTree, det via Plan Vivo, certifierade trädplantningsprojektet i Nicaragua. Förutom att kompensera våra utsläpp var det viktigt för oss att hitta ett pålitligt och effektivt projekt som skapar verkligt värde och som har en positiv klimatpåverkan.

 

Projektet ”CommuniTree i Nicaragua” garanterar att träden planteras på ett hållbart sätt och förutom att ha en direkt påverkan på klimatet garanterar det även den biologisk mångfalden. Träd som växer binder även vatten, vilket förhindrar jordskred och ger skugga för djur och växter.

 

Förutom att hjälpa miljön gynnar projektet också de lokala samhällena. Lokala jordbrukare erbjuds regelbunden ersättning för omsorgsfullt planterade och underhållna träd. Drygt 700 mindre jordbrukare deltar för närvarande i projektet.

VARFÖR VALDE NI ATT PLANTERA TRÄD I NICARAGUA?

Vi valde detta projekt av två huvudskäl:

 

 • r det första är det viktigt att investera i trädplanteringsprojekt som annars inte skulle ha genomförts (till skillnad från trädplantering i t.ex. vissa nordiska länder, där återplantering efter avverkning är ett lagstadgat krav).

 • För det andra växer träd som planteras runt ekvatorn snabbare, och eftersom det största koldioxidupptaget sker under tillväxtfasen gynnar detta klimatet snabbare och mer effektivt.

 

Förutom den positiva klimatpåverkan såg vi också en möjlighet att gynna det lokala samhället.

VARFÖR FOKUSERAR NI PÅ KLIMATPOSITIV KOLDIOXID?

Vi påminns ständigt om problem förknippade med användning av engångsplast och hur detta förorenar världens hav, dess långsiktiga konsekvenser för djur och växter och andra negativa effekter. Det är ingen nyhet att genom att kolsyra vatten i hemmet kan man minska mängden av engångsplastflaskor som produceras. Dessutom bidrar man till minskade transporter och en privatekonomisk besparing.

 

Vi ville gå ett steg längre och utmana våra konkurrenter genom att erbjuda våra kunder klimatpositiv koldioxid. Vårt engagemang och våra investeringar i CommuniTree-projektet innebär att vi kompenserar mer än vi släpper ut.

 

Vi kompenserar 110% av våra utsläpp genom att plantera träd som medan de växer binder koldioxid från atmosfären, bidrar vi till en positiv klimatpåverkan. Detta betyder att produkten kan klassas som klimatpositiv.

HUR GARANTERAR NI ATT CO ÄR KLIMATPOSITIV?

Vi kan garantera att vår koldioxid är klimatpositiv på följande sätt:

 

 • Vi följer världens enda oberoende standard för klimatneutralitet, ISO 14021, och samarbetar med de oberoende och erfarna rådgivarna på U&We för att genomföra och rapportera vår analys av produktens miljöavtryck.
 • Vi har använt oss av KPMG som oberoende part för att verifiera vår datainsamling och våra beräkningar.
 • I samarbete med konsultföretaget Zeromission har vi identifierat lämpliga produkter som syftar till att kompensera produktutsläpp. Vi har valt att investera i CommuniTree, det via Plan Vivo, certifierade trädplantningsprojektet i Nicaragua.
 • Genom att kompensera 110 % av produktens utsläpp garanterar vi att den är klimatpositiv.

FOKUSOMRÅDEN FÖR ATT MINSKA VÅRA UTSLÄPP

 

 

Climate Positive CO2 Logo

HÅLLBARHET HOS AGA

Vår historia går långt tillbaka. Företaget AGA grundades för över 100 år sedan. Vi tycker att vi gör vår historia mest rättvisa genom att blicka framåt och satsa på en hållbar framtid.

Som en del av det globala industrigasföretaget Linde, stöder vi våra kunder med högkvalitativa lösningar och tekniker så att de kan minska sin miljöpåverkan. Vi arbetar själva kontinuerligt med att förbättra vår egen energieffektivitet och vår användning av naturresurser.