Dataintegritet

Med följande integritetspolicy, vill vi informera dig om hanteringen av dina personuppgifter av Linde (AGA) (hädanefter ”Linde”).

Ibland kan det vara nödvändigt att anpassa detta dokument, såväl hela som specifika delar av dokumentet, för att efterleva de uppdaterade juridiska kraven eller täcka introduktionen av nya tjänster. Du kan hitta den senaste versionen av vår integritetspolicy på: http://www.aga.se/en/footer_ren/data_protection.html.

I. Allmän information angående dataskydd inom Linde Group

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för hanteringen av dina personliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen är Linde. Linde är ett företag i The Linde Group. The Linde Group är ledande bland gas- och ingenjörsföretag med cirka 58 000 anställda som arbetar i mer än 100 länder över hela världen.

EU:s gruppdataskyddsombud (”EU GDPO”) hos Linde Group och Linde finns tillgänglig för att besvara alla dina frågor angående dataskydd på Linde antingen via e-post eller brev. Du kan kontakta EU GDPO på följande adress:

Tillverkare – Linde AG

EU gruppdataskyddsombud

Klosterhofstrasse 1

80331 München, Tyskland

E-post: dataprotection@linde.com

2. Dina rättigheter inom dataintegritet

I samband med hantering av personlig information av Linde, har alla datasubjekt följande rättigheter enligt Artiklarna 15 till 21 GDPR - inom medlemsstaternas lagstadgade gränser:

§  Rätt till information,

§  Rätt till korrigering,

§  Rätt till radering,

§  Rätt till begränsad bearbetning,

§  Rätt till överföring av data,

§  Rätt till invändning.

Dessutom har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att bearbeta din personliga information vilket gäller i framtiden. Sådan återkallelse har ingen effekt för det förflutna, det vill säga det påverkar inte effektiviteten av databearbetningen fram till återkallelsen.

Om du tycker att bearbetningen av personlig information av Linde inte följer dataskyddsförordningen eller om du inte är nöjd med informationen som vi har tillhandahållit, har du rätt att skicka in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet (se Art. 77 GDPR).

3. Överföring till tredjepartsland eller internationella organisationer

Vi ser till att inte överföra din personliga information till mottagare i länder utan adekvat dataskyddsnivå (tredjepartsland). I en del fall kan dock detta inte undvikas. Om så är fallet, har Linde vidtagit och kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå hos mottagaren vid alla tidpunkter.

4. Förvaring och lagringsperioder

Vi bearbetar personlig information endast under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna fullfölja våra kontraktsskyldigheter. När informationen inte behövs längre för detta, raderas informationen i allmänhet.

Dock, för att efterleva med vissa juridiska krav, måste vi lagra viss information efter kontraktsrelationen avslutats. Detta inkluderar kommersiell och skattedokumentation, bevis och lagringsskyldigheter. I dessa fall är vi vanligtvis skyldiga att skydda eller lagra information i tre till tio år, eller i en del ovanliga fall, t.ex. i juridiska tvister i upp till 30 år.

 

II.   Bearbetning av personlig information av Linde för kärnverksamhetens syfte

Linde Group erbjuder kunder från industriell detaljhandel, handel, vetenskap, forskning och offentlig sektor en omfattande produkt- och serviceportfölj. Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners har lika stor mångfald som vi. För att genomföra vår komplexa internationella verksamhet, är det nödvändigt att bearbeta personlig information.

1. Typ och ursprung av personlig information som bearbetas av Linde

Vi bearbetar personlig information endast i den utsträckning som behövs för att uppfylla våra kontraktsenliga och juridiska skyldigheter i samband med affärsrelationen med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. ”Bearbetning” innebära att vi samlar, lagrar, raderar eller överför personlig information, för att ge några exempel.

Personlig information som bearbetas av oss inkluderar:

§  Kunders och leverantörers grundläggande information och kontaktinformation, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, funktion, vår kontaktpersons avdelning etc.

§  Information som vi behöver för fakturering och betalning, som bankdetaljer, skattenummer, kredithanteringsinformation etc. så länge det gäller information från en neutral person,

§  Information om hantering av leverantörs- och kundrelationer, som beställningshistorik, etc. så länge det gäller information från en neutral person,

§  Specialkategorier av personlig information som relaterar till kunder inom sjukvårdssektorn, som diagnoser och behandlingsrelaterad information som krävs för behandlingen.

Vi får regelbundet den personliga information som bearbetats av oss inom ramverket för och under vår affärsrelation med våra kunder. I en del fall får vi även personlig information från dotterbolag i Linde Group, t.ex. kontaktinformation från leverantörer inom Linde Groups hantering av leverantörsrelationer.

I en del fall, processar vi även personlig information som vi har fått på annat sätt, allt enligt med tillämpliga dataskyddslagar. Detta gäller vanligtvis:

§  Allmänt tillgängliga källor, t.ex. Handels- och affärsregister, mässor, utställningar, internetkällor, tidningar, handelskataloger.

§  Tredje part som inte är ett dotterbolag inom Linde Group, t.ex. Handels/bransch organisationer, etc.

2. Syfte för bearbetning av Linde och laglig grund

Vi bearbetar din personliga information endast för tillåtna syften och enligt tillämpliga lagbestämmelser i GDPR och relevanta dataskyddslagar.

2.1 Vi behandlar data för att uppfylla våra avtalsförpliktelse

Vi behandlar personlig information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder och leverantörer eller för att genomföra så kallade föravtalsåtgärder, vilka genomförs efter specifik begäran.

I dessa fall, bestäms databearbetningens syfte av avtalet som vi har avslutat med våra kunder eller leverantörer och tjänster som tillhandahålls enligt detta kontrakt. Detta inkluderar även, till exempel, bearbetning av personuppgifter i kontexten att skicka kataloger, information om våra tjänster eller förberedelse av specifika erbjudanden.

2.2 Vi bearbetar information för att skydda legitima intressen

Vi bearbetar även personlig information i den mån det är nödvändigt för att skydda de legitima intressena för Linde eller företag inom Linde Group såväl som våra kunder (och om tillämpligt, andra tredje parter). När detta är fallet, bearbetar vi personlig information endast efter vederbörlig hänsyn till dina relevanta intressen.

Detta inkluderar i detalj t.ex.:

§  Leverans av Linde-produkter och tillhandahållande av tjänster,

§  Kundtjänst och hantering av klagomål,

§  Direktbrev, såvida du inte har nekat bearbetning av dina personliga information för dessa ändamål,

§  Övervakning av allmänna utrymmen på våra filialer med optisk-elektronisk utrustning (videoövervakning),

§  Överföring av personlig information inom Linde Group för interna administrativa ändamål,

2.3 Vi bearbetar information med ditt samtycke

Vi bearbetar även din personliga information om du har givit ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera, dock, att informationsbearbetning fram tills återkallandet fortfarande är tillåtet.

2.4 Vi behandlar data för att uppfylla juridiska krav

Vi är skyldiga att bearbeta viss information för att leva upp till juridiska krav. Sådana krav kan komma från vissa bestämmelser i nationell kommersiell, handel, skattelagar och sociala lagar såväl som EU-lagar, t.ex. i samband med förordningar för att undvika att finansiera ism. I detalj kan detta även resultera i skyldigheter för Linde att skydda, lagra, rapportera och samla information, vilket allmänt tjänar kontrollerande ändamål från respektive myndighet.

2.5 Information angående ändring av syfte

Om vi skulle bearbeta din personliga information för annat syfte än det vi från början samlade dem, kommer vi att informera dig om detta nya syfte i den utsträckning som lagen tillåter.

3. Mottagare av din information

Personlig information kommer endast att göras tillgängligt till andra företag i Linde Group om och i den mån det är nödvändigt för att skydda våra juridiska och kontraktsenliga rättigheter och skyldigheter. Detta kan, till exempel, vara fallet för koordinering av våra kontraktsenliga tjänster. Typiska exempel är centraliserade leverantörs- och kundhanteringstjänster, centraliserade IT-tjänster och det interna centrat för delningstjänster för ekonomi och bokföring.

Vi samarbetar med externa tjänsteleverantörer för att uppfylla vissa kontraktsenliga skyldigheter. Detta är till exempel fallet i samband med specifika leverantörs- och kundhanteringstjänster, värdskap för IT-infrastruktur och externt centra för delningstjänster för ekonomi och bokföring, betalningsbearbetning (kreditkort, direktdebitering, kontoköp), logistik och leverans, PR-aktiviteter eller transaktioner för onlinebeställningar. Såvitt vi involverar externa tjänsteleverantörer sker detta alltid inom de juridiska begränsningarna och i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.

Vi överför endast personlig information till andra mottagare utom Linde Group om vi är juridiskt skyldiga att göra det. I alla andra fall, överför vi endast din information till tredje part om du har gett motsvarande samtycke.

I kontexten av kontinuerlig utveckling av vår verksamhet, kan vi avyttra dotterbolag eller affärsdelar eller slå samman vårt företag eller delar därav med ett annat företag. Sådana transaktioner innefattar vanligtvis en överföring av kundinformation tillhörande det sålda eller avyttrade dotterbolaget eller affärsdel till köparen eller företaget som skapats av sammanslagningen. Dina personuppgifter kommer fortsättningsvis att styras av bestämmelserna i denna integritetspolicy i detta fall. Om den osannolika händelsen att hela Linde Group säljs eller substantiella delar därav, kommer dina personuppgifter också att överföras till köparen.

4.& Skyldighet att tillhandahålla data

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till våra kunder måste vi bearbeta viss personlig information eller så är vi juridiskt skyldiga att göra det. Vi samlar motsvarande information från dig vid ingående av kontraktet (t.ex. adress, kontaktinformation och funktion vid verksamheten).

Utan denna information kan vi inte ingå kontrakt med våra kunder.

5. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte automatiserat beslutsfattandeprocesser för procedurer som har juridiska implikationer eller en liknande signifikant påverkan på dig. Inga beslut kommer att göras utan ytterligare mänsklig granskning.

Profilering inom betydelsen hos Art. 4 (4) GDPR sker inte hos Linde Group med undantag för specifika applikationer i hemvårdsverksamheten för att identifiera patienter med hög risk för ytterligare försämring av deras hälsostatus och potentiellt nödvändig intervention eller återinläggning.

III.  Hur vi använder personlig information för vår hemsidas syften

Företagen i Linde Group har hemsidor för att tillhandahålla dig information angående företagen i Linde Group och deras produkter och tjänster.

1. Typ och ursprung av personlig information som bearbetas av Linde

När du besöker en av Linde Groups hemsidor, samlar vi viss personlig information från dig. Personlig information som bearbetats i anslutning till detta inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Personlig information i anslutning till driften av våra hemsidor tillhandahålls normalt av dig när du använder vår hemsida.

I en del fall, dock, kan information som bearbetats tillhandahållas av tredje part som inte associeras med Linde Group, som internettjänsteleverantörer, marknadsföringspartners eller mjukvaru-plug-ins. Följande information (särskilt logginformation och enhetsinformation) bearbetas automatiskt av Linde:

§  Namnet på din internetleverantör (ISP)

§  Din IP-adress

§  Din webbläsartyp och ditt operativsystem (OS)

§  Datum, längd och tidpunkt du besökte webbplatsen 

§  Besökta hemsidor

§  Hämtad information och nedladdade filer 

§  Ditt land

§  Din URL-referens

§  Ditt sökord om du hänvisades till vår hemsida från en sökmotor

2. Syfte för bearbetning av Linde och laglig grund

Vi bearbetar personlig information endast i den utsträckning som behövs i varje fall.

2.1 Vi behandlar data för att uppfylla våra avtalsförpliktelse

Vi behandlar personlig information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot våra kunder eller för att genomföra så kallade föravtalsåtgärder, vilka genomförs efter specifik begäran. Detta kan vara fallet när du registrerar dig för vissa tjänster, för onlinebeställningar eller vår levarantörsportal.

2.2 Vi bearbetar information för att skydda legitima intressen

Vi bearbetar även personlig information i den mån det är nödvändigt för att skydda de legitima intressena för Linde eller företag inom Linde Group såväl som våra kunder (och om tillämpligt, andra tredje parter). När detta är fallet, bearbetar vi personlig information endast efter vederbörlig hänsyn till dina relevanta intressen.

Detta inkluderar i detalj t.ex.:

§  Åtgärder för att analysera pseudonymiserat användarbeteende för att ytterligare utveckla vår hemsida,

§  Åtgärder för att tillhandahålla hemsidesfunktionaliteter som användarkontohantering, kundvagnar

2.3 Vi bearbetar information med ditt samtycke

Vi bearbetar även din personliga information om du har givit ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera, dock, att informationsbearbetning fram tills återkallandet fortfarande är tillåtet. Detta inkluderar i detalj t.ex.:

§  Registrering för nyhetsbrev,

§  Kampanjer,

§  Kontaktförfrågningar

3. Mottagare av din information

3.1 The Linde Group företag och tjänsteleverantörer

Linde delar personuppgifter enligt beskrivningen ovan (se avsnitt II. 3).

3.2 Sociala medietillhandahållare

På en del hemsidor integrerar Linde innehåll och publiceringar (bloggar, inlägg, nyheter, videofilmer, intervjuer etc.) som redan har publicerats i andra sociala medier/sociala nätverk (t.ex. Facebook, LinkedIn, Twitter). Så länge du inte klicka på något sådant innehåll, kommer inte några personuppgifter att överföras till respektive sociala medietillhandahållare.

Genom att klicka på innehåll på en sociala medievägg, kommer din IP-adress att överföras till respektive sociala medietillhandahållare och användas enligt deras integritetspolicy. En informationsbanner på en sociala medievägg informerar dig om att du genom att klicka på ett specifikt innehåll, tillåter en sådan överföring av dina personuppgifter.

Du kan hitta mer information angående bearbetningen av dina personuppgifter av de sociala medietillhandahållarna här:

Facebook integritetspolicy

LinkedIn integritetspoliccy

Twitter integritetspolicy

4. Cookies

Vi använder cookies. Mer information angående arten och syftet med cookies som vi använder hittar du i vår cookiepolicy, tillgänglig på: https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html.

5. Länkar

Våra hemsidor innehåller länkar till andra hemsidor, som är föremål för separata integritetspolicyer från respektive operatör av sådana webbplatser.


Viktigt meddelande

Information angående rätten till invändning

1.Invändning i särskilda individuella situationer

Du har rätt att när som helst invända mot vissa typer av bearbetning av din personliga information för skäl som uppstår från din enskilda situation. Denna rätt gäller informationsbearbetning i allmänhetens intresse och till informationsbearbetning för att skydda legitima separata intressen. Denna rätt gäller även för profilering, i den mån det bygger på dessa två bestämmelser

Om det uppstår en motsägelse kommer vi att sluta bearbeta dina personuppgifter. Detta gäller dock inte om vi kan bevisa tvingande skäl som är värda att skydda för bearbetningen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska krav.

2. Invändning mot bearbetning för direktreklamssyfte

I individuella fall bearbetar vi din personliga information för direktreklamssyften. Detta är fallet om vi till exempel skickar dig information om specialerbjudanden eller rabattkampanjer.

Du har rätt att invända mot bearbetning av dina personliga information för dessa ändamål. Denna rätt gäller även för profilering, i den mån den kan kopplas till direktreklam.

I händelse av en invändning, kommer vi inte längre att bearbeta din personliga information för dessa syften.

Din invändning kräver inte någon särskild form kan skickas till oss med e-post på:

info@aga.com.